Home page Třídy FB Tisk Mapa webu
Kontakty
Základní škola Dubí 1, založena 1852
Z nejnovějších aktualit
na našem webu:

Novinka z: 7.1.2019
Přijmeme kuchařku

Svátek: včera: Doubravka
dnes: Ilona
zítra: Běla

Neděle, 20.01.19 -

Obsah kapitoly (Dotace a rozvojové programy):

Nepřehlédněte:

Realizujeme Šablony II - projekt Moderní škola ZŠ

Šablony II

! ! ! ZMĚNA STRAVNÉHO V ŠKOLNÍ JÍDELNĚ! ! !

Vážení rodiče, vážení strávníci, vzhledem k růstu cen potravin a energií se od 01. 01. 2019 zvyšuje stravné. (viz sekce ŠKOLNÍ JÍDELNA)

Od 10. 1. 2019 vaří školní jídelna z personálních důvodů pouze JEDNO JÍDLO DENNĚ. Věříme, že od února se vrátíme k běžnému provozu.

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

!!! PŘIJMEME KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!

Učitel 1. stupně: zájemci a zájemkyně o tuto pozici se mohou hlásit vedení školy.

Jsme jedno Dubí

Předškolní výchova

1. Individuální příprava dětí přípravné třídy Cílem aktivity bylo pomoci dětem z přípravné třídy, které nemají dostatečnou podporu ve svých rodinách k tomu, aby dokázaly udržet krok s ostatními dětmi v přípravné třídě a byly tak připraveny na bezproblémový vstup do 1. třídy.

Podobně jako u kroužku dovedných rukou došlo i u tohoto kroužku ke změně ve skladbě dětí – loňských 13 dětí, které individuální přípravou prošly, je nyní v první třídě a letos je počet zapsaných stejný. Přínos této aktivity se ukázal být tak zásadní, že v ní bude paní učitelka pokračovat i nadále. Bylo zřejmé, že podporu je třeba poskytnout všem dětem v přípravné třídě, protože všechny přišly bez předchozí předškolního vzdělávání, a tudíž bez návyků, které jsou pro práci v kolektivu a v budoucí první třídě nezbytné. Příprava byla zaměřena na znalosti z oblasti rozumové, jazykové i literární výchovy (řečové dovednosti, výslovnost, tvoření vět, prostorové vnímání, znalosti barev, čísel atd.), ale i z oblasti sociálních a hygienických návyků. Tato příprava maximálně navýší pravděpodobnost pozdějšího úspěšného zvládnutí nástupu do první třídy.

2. Kroužek dovedných rukou pro děti a rodiče (v rámci předškolní přípravy) Cílem organizování pravidelného zájmového kroužku pro děti přípravné třídy bylo zlepšení jemné motoriky dětí, učení soustředění se na jednotlivé činnosti, společná práce dětí, rodičů a pedagoga. Činnost, která pravidelně zapojovala rodiče s dětmi, v naší lokalitě naprosto chyběla.

Specifikem tohoto kroužku byla změna ve složení dětí – v loňském školním roce bylo zapsáno v přípravné třídě 15 dětí, z čehož 13 se kroužku účastnilo (tyto děti jsou nyní žáky 1. třídy), v tomto školním roce je zapsáno 13 dětí a účastní se všechny. Přínos tohoto kroužku je značný, a to v tom, že děti jsou poprvé zapojovány do činností, kterým se v rodinách většinou nevěnovaly a které ani neznaly, vzhledem k tomu, že nenavštěvovaly žádná jiná předškolní zařízení. Kroužek prohluboval dovednosti, kterým se děti věnovaly během dne, hlavně byl kladem důraz na rozvoj jemné motoriky a schopnosti se soustředit. Podstatným byl i pozitivní zážitek dětí z vlastní tvorby a pocit smysluplnosti těchto činností. Toto vše je naprosto nezbytné pro zdárný nástup do první třídy.

Podpora úspěšnosti na ZŠ a SŠ 3. Doučování žáků a příprava na školní vyučování na 1. stupni ve třídách LMP Pravidelným doučováním a soustavnou přípravou na vyučování reagujeme na absenci práce se žáky v rodinách ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí či žáků žijících v prostředí sociálního vyloučení či sociálním vyloučením ohrožených navštěvujících naši školu. Pomocí pravidelné přípravy a systematické práce s nimi chceme odstranit příčiny jejich školní neúspěšnosti, případně jim dopomoci k návratu do hlavního vzdělávacího proudu.

Doučování se účastnilo 8 žáků – 4 žáci ze 7. SP a 4 žáci z 9. SP. Obě skupiny byly vedeny třídními učitelkami, které díky individuálnímu přístupu mohly hodiny zacílit na učivo, které žákům činilo největší potíže. U žáků 7. SP byl největší slabinou český jazyk, důraz byl kladen hlavně na zvládnutí práce s textem, což se promítá do všech ostatních předmětů. U starších žáků se procvičovaly i ostatní předměty, hlavně matematika či angličtina. Doučování mělo jistě vliv na částečné zlepšení znalostí a dovedností zvláště u žáků, u nichž není podporovaná příprava na vyučování v rodině.

4. Doučování žáků a příprava na školní vyučování na 1. stupni – Střední 120 Cíl a potřebnost této aktivity jsou shodné s předchozí aktivitou.

Na doučování v rámci projektu chodilo 6 žáků. Cílem bylo individuálně procvičit a doučit učební látku, se kterou měli žáci problémy. Opakovali jsme a procvičovali jak učivo českého jazyka, tak matematiky. Doučování bylo prospěšné a splnilo svůj cíl.

5. Doučování žáků a příprava na školní vyučování na I. stupni – budova Tovární 364, Školní náměstí 177 Cíl a potřebnost této aktivity jsou shodné s předchozí aktivitou. Tato aktivita byla určena všem žákům ze tříd I. stupně, realizace probíhala 2× týdně 1,5 hodinu.

Od února 2015 do listopadu 2015 jsme realizovali projekt- Jsme jedno Dubí- doučování žáků 1. stupně. Dvakrát týdně jsme se scházeli k doučování žáků od 3. do 5. tříd, kde jsme opakovali i procvičovali učivo, připravovali jsme se na písemné práce, opravovali chybné domácí úkoly či zjednodušeně vysvětlovali probírané učivo. Doučování jsme přizpůsobovali potřebě žáků i k potřebě různých předmětů- nejčastěji ČJ, M, AJ, VL i PŘ. Individuální přístup, malý počet účastníků i pomalé tempo přispělo ke zlepšení prospěchu u 2 z 5 žáků o jeden stupeň v klasifikaci.

6. Příprava žáků na přechod na střední Cílem této aktivity bylo připravit žáky na bezproblémový přechod na střední školy a zvýšení šancí tyto školy úspěšně dokončit. Aktivita byla určena pro žáky 8. a 9. tříd (30 účastníků).

Projekt Jsme jedno Dubí probíhal od února 2015 do června 2015 a opět od září 2015 do prosince 2015. Část projektu, kterou jsem měla na starosti, byla zaměřena na podporu úspěšnosti romských žáků na ZŠ a na přípravu na přechod na střední školy. Časová dotace části, zaměřené na český jazyk, literaturu, rozvoj komunikačních dovedností a všeobecný přehled, byla 37 hodin. Přihlášeni byli žáci druhého stupně, v období únor – červen 2015 převažovali žáci 7. a 8. ročníku, z devátého ročníku docházel jeden žák. Většina z nich chodila pravidelně. Výuka probíhala dvakrát týdně po půl hodině. Obsahově byla zaměřena na český jazyk, literaturu, rozvoj komunikačních dovedností, všeobecný přehled a vycházela vstříc individuálním potřebám jednotlivých žáků, průměrně se výuky účastnilo v rámci jednotlivých hodin pět žáků. V období od září do prosince 2015 byli přihlášeni rovněž žáci šestého až devátého ročníku, obsahová náplň projektu (český jazyk, literatura, rozvoj komunikačních dovedností, všeobecný přehled) byla rozdělena do tří bloků týdně po čtyřiceti minutách, pravidelně chodili jen někteří žáci, velká část docházela nepravidelně. Průměrně se výuky v rámci jednotlivé hodiny účastnili tři žáci, což ale poskytlo prostor na individuální přístup. U žáků, kteří chodili pravidelně, se to pozitivně promítlo do jejich školních výsledků. Domnívám se, že cíl této části projektu – podpořit úspěšnost žáků na ZŠ a připravit je na přechod na střední školy, byl splněn. Ač byl předmět „všeobecný přehled“ v rámci projektu „Jsme jedno Dubí“ určen především pro žáky 9. třídy, navštěvovali jej romští žáci celého 2. stupně. V rámci doučování bylo z velké části na samotných žácích, aby si zvolili témata, která potřebují více objasnit, upevnit či rozšířit. Témata byla lokální i světová, a dotkla se téměř všech vědních oborů. Největší vzdělávací posun byl patrný u žáků, kteří na doučování chodili pravidelně. Z tohoto důvodu ponechám tuto formu doučování, ve stejný čas a ve stejném duchu, do konce školního roku 2015/2016. Pokud by byl ze strany žáků zájem i nadále, samozřejmě doučování všeobecného přehledu může pokračovat i v nadcházejícím školním období. Kroužku „Doučování z matematiky“ se zúčastnilo 20 dětí, z toho na jednotlivé hodiny chodilo kolem šesti dětí. Původním cílem tohoto kroužku bylo pomoci vycházejícím dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přípravou na přijímací zkoušky, cíl byl splněn.

Volnočasové aktivity 7. Kroužek vaření 8. Kroužek výtvarné tvorby 9. Kroužek hry na zobcovou flétnu 10. Kroužek tvorby pro žáky tříd LMP 11. Kroužek „Zelená stopa“ – poznáváme život v přírodě

Cílem kroužku tvorby jako volnočasové aktivity bylo zapojit žáky do pravidelné činnosti, která by rozvíjela jejich zručnost, jemnou motoriku, fantazii a radost z vlastní tvorby, do čehož se vzhledem k nově vzniklému volnočasovému klubu Magnet přímo v budově školy podařilo zapojit 3 žáky. Kroužek jistě naplnil funkci smysluplného vyplnění volného času aktivitou, která přinášela pozitivní zážitky a tím částečně eliminovala bezcílné a monotónní trávení odpoledních hodin ve vyloučené lokalitě Dubí – Pozorka, byť se nově vzniklý klub ukázal jako (velmi vítaná) konkurence.

V únoru 2015 byl zahájen zájmový kroužek „Zelená stopa“. Tato zájmová činnost byla zaměřena na znalosti a dovednosti pro pobyt v přírodě. Cílová skupina pro tuto činnost byli chlapci ve věkovém rozmezí 10 –15 let. O tento kroužek měli chlapci od počátku velký zájem. Sami členové Zelené stopy přicházeli s návrhy, co by se mohlo udělat či uskutečnit v přírodě. Mezi tyto návrhy patřilo například postavení posedu, laviček, tábořiště, přírodních žebříků nebo také přespání v lese. Vše se podařilo splnit. Bonusem navíc bylo vytvoření stránek na Faceboku. Tento projekt hodnotím, jako velmi vydařený.

Na kroužek písklata se zapsalo 7 dětí, z toho jedna dívka se na konci školního roku 2013/2014 odstěhovala a dva chlapci v průběhu kroužku přestali docházet. Celkem tedy kroužek dokončily čtyři dívky, a jelikož se pro hru na flétnu nadchly, budeme v kroužku pokračovat i nadále. Děti se postupně pomocí učebnice „ Daniel“ seznamovaly s notami, pomlkami a tóny. Děti hrají noty h1,a1,g1,c2,d2,f1. Došly jsme do desáté lekce a děti už dokonce dvakrát vystupovaly.

Kroužek výtvarné tvorby probíhal pro vedením Mgr. Jitky Jägerové. Kroužek navštěvovalo ve školní roce 2014/15 12 žáků ze 2. třídy a 2 žáci 3. třídy. Ve školní roce 2015/16 kroužek navštěvovalo 7 žáků ze 3. třídy, 5 žáků ze 2. třídy a 2. žáci 4. třídy. V náplni kroužku jsme se zaměřili na zvládání různých výtvarných technik a rozvoj motoriky. Výtvarné práce posloužily k výzdobě ZŠ Tovární.

Kroužek vaření navštěvovalo v 1. pololetí 12 žáků (2 žáci 2. C +1 žák 2. B + 9 žáků 6. tř.), ve 2. pololetí 8 žáků (2 žáci 3. C + 1 žák 3. B + 6 žáků 7. tř.). Náplní kroužku byla příprava pokrmů studené i teplé kuchyně. Žáci se učili základům stolování, bezpečnosti práce, manipulaci s kuchyňským náčiním. Důležitá byla spolupráce mezi žáky a vytvoření rozpočtu a kalkulace s penězi.

Cílem všech aktivit nabízejících vyžití volného času bylo pomocí pravidelně organizované zájmové volnočasové činnosti zapojit žáky do pravidelné, smysluplné činnosti, která jim pomůže rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, povede je ke všestrannému rozvoji a zároveň pomůže předcházet negativním jevům spojeným s bezcílným trávením volného času na ulicích vyloučené lokality Dubí – Pozorka. Všechny volnočasové aktivity byly určeny pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v Dubí, zejména ze sociálně vyloučené lokality Pozorka, které navštěvují ZŠ Dubí 1. Kroužek hry na zobcovou flétnu a kroužek výtvarné tvorby probíhal na budově Tovární 364, Zelená stopa a kroužek tvorby na budově Střední 120 v Pozorce, kroužek vaření ve cvičné kuchyňce budovy Školní náměstí 86.

Ze všech aktivit jsme vedli pravidelnou dokumentaci, ve které je možno zjistit úspěšnost a docházku jednotlivých aktivit. Splnění cílů projektu je vypsáno ke každé aktivitě zvlášť – viz předchozí text


Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1

417 717 999 (Školní nám. 177), 727 857 895 (ředitel školy), 606 593 676 (zástupkyně ředitele), 417 717 998 (školní jídelna), 417 717 997 (Tovární 364), 417 717 996 (Pozorka), zsdubi1@seznam.cz Datová schránka: e e x n k z q